Kliknij na link interesującego Ciebie waloru.
Aby powrócić do wykazu kliknij na -Powrót do menu- znajdujący się na końcu opisu wybranego waloru.

Znaczki wydania lokalnego w Ostrołęce
Znaczki wydania lokalnego we Włocławku
Orzeł na tarczy heraldycznej, Fi 62 P1/P2, 25 hal
Skałat, Fi 13I, 2 kr, Fi 22I, 40 hal
Wydanie PP/GGW, Fi 9 II, 5/3 fen
Wydanie PP/GGW, Fi 13 II, 25/7 ½ fen
Wydanie PP/GGW, Fi 15 IINp, 40 fen
Wydanie PP/GGW, Fi 15cII, 40 fen
II wydanie "lubelskie", Fi 20aNo 3/3 hal
II wydanie "lubelskie", Fi 25 Ndwo, Non 45/80 hal
Wydanie "krakowskie", Fi 49aa, 10 kr
I wydanie "poznańskie", Fi 67, 5/7 ½ fen
II wydanie "poznańskie", tzw. "gnieźnieńskie", Fi 71, 5/2 fen z abklatschem
Orzeł w wieńcu, Fi 182-192 próby
Fryderyk Chopin, Fi 226 próby, 40 gr
60. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, Fi 226 próby, 20 gr
Wydanie obiegowe z Józefem Piłsudskim, Fi 234 próby, 25 gr
Popiersie króla Jana III Sobieskiego, Fi 245 próba, 75 gr
Popiersie króla Jana III Sobieskiego, Fi 245 pustopola, 75 gr
IX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Insbrucku, Fi bl. 41 próby


Znaczki wydania lokalnego w Ostrołęce

Znaczki wydania lokalnego w Ostrołęce (przedrukowanego w Ostrowie Mazowieckiej 11.11.1918 r.), z potwierdzeniem ich funkcjonowania przez miejscowego kierownika poczty. Nakład dla nominału 10, 20 i 30 fen – 400 sztuk, 2½fen – 250 sztuk, 5 fen – 300 sztuk, 15 fen – 100 sztuk, 60 fen – 200 sztuk. Z obiegu użytkowego znane mniej niż w 5 egzemplarzach (Źródło: Polskie Znaki Pocztowe, Białystok 1935).
Ostrołęka locally overprinted stamps (overprinted in Ostrów Mazowiecki on 11 November 1918) on a document, signed by the Ostrołęka post office manager, confirming their use. Denominations 10, 20 and 30 fen – 400 stamps overprinted, 2½fen – 250 stamps, 5 fen – 300 stamps, 15 fen – 100 stamps, 60 fen – 200 stamps. 60% of the overprinted stamps has a capital letter "P" in the word Poczta, 40% with lower case. Less than 5 stamps have been recorded on non-philatelic mail. (Source: Polskie Znaki Pocztowe, Białystok 1935).
-Powrót do menu-


Znaczki wydania lokalnego we Włocławku

Znaczki wydania lokalnego we Włocławku Jedyny zachowany szesnastoblok znaczka 10 fen „Germania” wyd. dla Gen.-Gouv. Warschau z nadrukiem lokalnym „Na Skarb/Narodowy” z Włocławka. Znaczek wykorzystywano na korespondencji w grudniu 1918 r. Nakład ok. 600 sztuk.
Włocławek locally overprinted stamps The only preserved sixteen-block stamp 10 fen "Germania" edited for Gen.-Gouv. Warschau with local print from Włocławek: “Na Skarb/Narodowy” ("On Treasure/National"). The stamp was used for correspondence in December 1918. Print edition about 600 copies.
-Powrót do menu-


Orzeł na tarczy heraldycznej, Fi 62 P1/P2, 25 hal

Orzeł na tarczy heraldycznej, 1919.II. Próby P1 i P2 wydania Polskiej Komisji Likwidacyjnej dla znaczka 25 hal. Próba P1 różni się od P2 podniesioną głową orła. Obie próby znane tylko w przedstawionych egzemplarzach.
Eagle on the heraldic shield issue, Feb., 1919. Two proofs P1 and P2 of postage stamp value of 25 hal of the Polish Liquidation Committee regional issue. The proofs P1 and P2 differ in raised eagle head. Both proofs are known only from these presented copies.
-Powrót do menu-


Skałat, Fi 13I, 2 kr, Fi 22I, 40 hal

1919, XI. Skałat. 
Znaczek wydania lokalnego o wartości 2 Kr powstały przez nadruk ręczny POCZTA POLSKA SKAŁAT z godłem (nadruk typu I) na poaustriackim znaczku pocztowym (Skałat Fi 13). Przedstawiony na wycinku znaczek został użyty pocztowo 1(3).XI.19, co potwierdza datownik SKAŁAT w wyróżnikiem „**b**”. Nakład znaczka tej wartości wynosił 6 sztuk.
Znaczek wydania lokalnego o wartości 40 hal powstały przez nadruk ręczny POCZTA POLSKA SKAŁAT z godłem (nadruk typu I) na poaustriackim znaczku dopłaty (Skałat Fi 22). Przedstawiony na wycinku znaczek został użyty pocztowo 13.XI.19, co potwierdza datownik SKAŁAT w wyróżnikiem „**b**”. Nakład znaczka tej wartości wynosił 5 sztuk. 
Local issue postage stamps in Skałat, November, 1919.
Local edition postage stamp value of 2 Kr created by handmade overprinting POCZTA POLSKA SKAŁAT with an eagle (type I overprint) on a former Austrian postage stamp (Skałat Fi 13). Shown above stamp one the piece was used on 1(3). XI. 19, which is confirmed by the date stamp SKAŁAT with the distinguishing mark "**b**". Total amount of copies of above postage stamp equals to 6.
Local edition postage stamp value of 40 hal created by handmade overprinting POCZTA POLSKA SKAŁAT with an eagle (type I overprint) on a former Austrian postage due stamp (Skałat Fi 22). Shown above stamp one the piece was used on 13. XI. 19, which is confirmed by the date stamp SKAŁAT with the distinguishing mark "**b**". Total amount of copies of above postage stamp equals to 5.
-Powrót do menu-


Wydanie PP/GGW, Fi 9 II, 5/3 fen

XII.1918-I.1919, Wydanie "Poczta Polska/Gen.-Gouv. Warschau" (PP/GGW). Znaczki Fi 9 II, 5/3 fen, z nadrukiem Poczta Polska – 4 kreski w II formie na znaczku byłego GGW. Wielkość nakładu znaczków przedrukowanych II formą szacowana jest szacowana w zależności od cech nadruku GGW na kilkadziesiąt arkuszy (Włodarski, HBBF 1979).
Przedstawiona 4-ka znaczków zawiera znaczek (tutaj dolny po lewej) z błędem nadruku „wąski odstęp pomiędzy 3-cią i 4-tą kreską” oznaczonym przez B-14 występujący na pozycji 88 arkusza w drugiej formie przedruku. Poza znaczkiem tej wartości błąd B-14 występuje jedynie na znaczkach Fi 13 II oraz Fi 8 II.
Postage stamps value of 5/3 fen (Fi 9) with overprint Poczta Polska – 4 dashes of II type on stamps of former GGW. Amount of run print in case of stamps of II type is estimated, depending of characteristics of the GGW overprint, at several sheets (Włodarski, HBBF 1979).
The presented 4-block of stamps contains stamp (bottom left here) with printing error “narrow space between the 3rd and 4th dash” marked by B-14 and occurring on position 88 in printing sheet. Apart of this value the overprinting error B-14 occurs only on stamps Fi 13 and Fi 8 with the II type of overprint.
-Powrót do menu-


Wydanie PP/GGW, Fi 13 II, 25/7 ½ fen

XII.1918-I.1919, Wydanie "Poczta Polska/Gen.-Gouv. Warschau" (PP/GGW). Znaczki Fi 13 II, 25/7 ½ fen, z nadrukiem Poczta Polska – 4 kreski w II formie na znaczku byłego GGW.
Przedstawiona lewa 4-ka znaczków zawiera znaczek (tutaj górny po prawej) z błędem nadruku „wąski odstęp pomiędzy 3-cią i 4-tą kreską” oznaczonym przez B-14 występujący na pozycji 88 arkusza w II formie przedruku.
Przedstawiona prawa 4-ka znaczków zawiera znaczek (tutaj górny po prawej) z błędem nadruku „rozsunięte 25” oznaczonym przez B-15 występujący na pozycji 82 arkusza w II formie przedruku. Błąd B-15 nie występuje na innych znaczkach tego wydania!
Postage stamps value of 25/7 ½ fen (Fi 13) with overprint Poczta Polska – 4 dashes of II type on stamps of former GGW.
The presented left 4-block of stamps contains stamp (here the upper right) with printing error “narrow space between the 3rd and 4th line” marked by B-14 and occurring on position 88 of printing sheet with II type of overprint.
The rigth 4-block of stamps contains stamp (here the upper right) with printing error “wide space between 2 and 5” marked by B-15 and appearing on position 82 of printing sheet with II type of overprint. Error B-15 does not occur on any other value in this issue!
-Powrót do menu-


Wydanie PP/GGW, Fi 15 IINp, 40 fen

XII.1918-I.1919, Wydanie "Poczta Polska/Gen.-Gouv. Warschau" (PP/GGW). Błędnodruk znaczka Fi 15 IIbb Np. Przedruk "Poczta Polska / cztery kreski" wykonano formą II dwukrotnie. Znaczki pochodzą z pozycji : 66-70/76-80/86-90 stuznaczkowego arkusza drukarskiego. Znaczek z pozycji 69 posiada usterkę - uszkodzona litera "k" w "Polska". Znaczek z pozycji 79 posiada usterkę - cienka litera "c" w "Poczta" (usterka opisana w opracowaniu L. Schmutza i K. Sztaby, 2009). Z kolekcji K.M.
Misprint of the postage stamp Fi 15bb II NP - overprint "Poczta Polska / four dashes" was made with form II twice. Stamps come from positions: 66-70/76-80/86-90 of a 100-stamp printing sheet. Stamp from position 69 has a defect - damaged letter "k" in "Polska". Stamp from position 79 has a defect - thin letter "c" in "Poczta" (these defects have been described by L.Schmutz and K.Sztaba, 2009). From the collection of K.M.
-Powrót do menu-


Wydanie PP/GGW, Fi 15cII, 40 fen

XII.1918-I.1919, Wydanie "Poczta Polska/Gen.-Gouv. Warschau" (PP/GGW). Znaczki Fi 15c II, 40 fen, z nadrukiem GGW farbą anilinową istniejące tylko z nadrukiem PP-4 kreski w II formie. Wg analizy Włodarskiego (HBBF, 1979) niezakwestionowanej w monografii Schutza i Sztaby (2009) nakład odmiany 15c II wynosił tylko 400 sztuk (4 arkusze). Z tego względu błędy nadruku i inne usterki występujące na określonych pozycjach arkusza powodują, że znaczki z takimi błędami/usterkami są niezwykle rzadkie, znane co najwyżej w 4 egzemplarzach z danej pozycji.
Parka po lewej (lewy w parce) przedstawia błąd nadruku "podniesione s" w "Polska" ozn. przez B-6, występujący na pozycji 11 arkusza. Z kolekcji J. Berbeki.
Znaczek środkowy przedstawia błąd nadruku "odwrócone k" w "Polska" ozn. przez B-7, występujący na pozycji 49 arkusza. Z kolekcji J. Mazepy, USA.
Znaczek po prawej przedstawia usterkę druku brak litery "o" w "Poczta" występującą tylko w części nakładu na pozycji 41 arkusza.
Postage stamps (Fi 15c II) value of 40 fen of II type of overprint “Poczta Polska – 4 dashes”, variant c (overprint Gen. Gouv. Warschau of aniline ink) are one of the rarest in this issue. According to Włodarski (HBBF, 1979), and not negated by Schumtz and Sztaba (2009) total amount of these postage stamps was 400 copies (4 printing sheets). Due to this reason each printing error or fault occurring on certain position in each printing sheet causes that postage stamps with such error/fault are very rare, existing in no more than 4 copies.
Upper postage stamp (left in the pair) presents printing error “raised s” in word “Polska”, marked by B-6 and occurring on position 11 in printing sheet. From the collection of J. Berbeka.
Postage stamp in the middle row presents printing error “revers k” in the word “Polska”, marked by B-7 and occurring on position 49 in printing sheet. From the collection of J. Mazepa.
Postage stamp in downer row presents printing fault “lack of o” in the word “Polska”, occurring only in the part of print run on position 41 in printing sheet.

-Powrót do menu-


II wydanie "lubelskie", Fi 20aNo 3/3 hal

XII.1918-I.1919, Drugie wydanie "lubelskie". Znaczek Fi 20aNo 3/3 hal z gwiazdką. Najrzadszy znaczek II wydania lubelskiego. Istniał jeden arkusz (10x5 zn.) z prezentowanym błędem. Część znaczków tego arkusza spłonęła we wrześniu 1939 r. w Lublinie.
Postage stamps (value of 3/3 hal with star) with reverted overprint (Fi 20a No). Only 1 printing's sheet of this error existed, part of which was burned in the first days of the 2nd WW.
-Powrót do menu-


II wydanie "lubelskie", Fi 25 Ndwo, Non 45/80 hal

XII.1918-I.1919, Drugie wydanie "lubelskie". Znaczki Fi 25a Ndwo (awers i rewers) oraz Fi ↑↓25Non z nadrukiem podwójnym wzajemnie odwróconym, 45/80 hal. z kreską. Najprawdopodobniej istniało po jednym arkuszu (10x5 zn.) z każdego z prezentowanych błędów.
Two first from the left, postage stamps (value of 45/80 hal. with dash) with reverted overprint on the back side, on gumi (Fi 25a Ndwo) and the third one with reverted doubled overprint on the front (Fi ↑↓25Non). Probalny only 1 printing's sheet of each error existed.
-Powrót do menu-


Wydanie "krakowskie", Fi 49aa, 10 kr

10.I-23.I.1919. Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie. Najsłynniejszy rarytas polskiej filatelistyki!!! Znaczek o wartości 10 Koron wydrukowany w barwie jasnofioletowej na szarym papierze, w katalogu Fischera oznaczony Fi 49aa. Bardzo ładny stan zachowania. Dzięki uprzejmości Alicji i Arkadiusza Skwara z Krakowa.
The so-called “provisional edition" Krakow. The most famous rarity of Polish philately! Postal stamp with a value of 10 Koron printed in light violet on grey paper, in the Fischer catalogue marked Fi 49aa. Very nice condition. Courtesy of Alice and Arkadiusz Skwara from Krakow.
-Powrót do menu-


I wydanie "poznańskie", Fi 67, 5/7 ½ fen

VIII.1919, Wydanie przedrukowe Dyrekcji PiT w Poznaniu, tzw. I wydanie poznańskie. Znaczki Fi 67, 5/7 ½ fen, z podwójnym nadrukiem. Po raz pierwszy usterka ta została opisana przez Rachmanowa (Ikaros, 1939) a dokładnie przez Puchałę (Filatelista, 2007), który wyróżnił 2 typy nadruku podwójnego, każdy w nakładzie 90 sztuk. Walory w stanie czystym (**) należą do bardzo rzadkich.
Postage stamp value of 5/7½ fen with double overprint (Fi 67 Np). For the first time this fault was described by Rachmanov (Ikaros, 1939) and nowadays by Puchała (Filatelista, 2007), who distinguished 2 types of double overprinting, each with the total amount of 90 copies. These stamps of mint condition (**) are extremely rare.
-Powrót do menu-


II wydanie "poznańskie", tzw. "gnieźnieńskie", Fi 71, 5/2 fen z abklatschem

2.X.1919, Wydanie przedrukowe Dyrekcji PiT w Poznaniu, tzw. II wydanie poznańskie nazywane "gnieźnieńskim". Znaczki Fi 71, 5/2 fen, z nadrukiem cyfry 5 ("5") w barwie ciemnoczermownobrązowej typu 5 z tzw. abklastchem. Po raz pierwszy usterka ta została opisana przez Mikulskiego (1993) w katalogu Wystawy Światowej POLSKA 93 na str. 110; wydrukowano osiem takich znaczków, znanych jest siedem - dwa pomiędzy zwykłymi, dwa w parce ze zwykłym i trzy pojedyncze. Ze względu na specyfikę wykonania nadruku "5" na znaczku Germanii 2 fen, każdy ze znaczków z abklaschem posiada nadruk innego typu!
Postage stamp value of
5/2 fen with overprint of type 5 and with so called abklastch on the gummed side (Fi 71d Type 5). For the first time this fault was described by Mikulski (1993) in the catalogue of World Exhibition POLAND 93 on page 110; eight such stamps were printed, seven are known - two between ordinary, two in pair with ordinary and three single. Due to the specific nature of the overprint "5" on the stamp of Germany 2 fen, each stamp has a different type of overprint!
-Powrót do menu-


Orzeł w wieńcu, Fi 182-192 próby

1924, 1V-9.VIII. Orzeł w wieńcu. Próby pierwszego wydania znaczków Poczty Polskiej w walucie Złoty Polski, po wejściu w życie reformy W. Grabskiego. Wydrukowane w postaci prób dwóch różnych wartości w układzie pionowym oddzielone niezadrukowanym międzypolem. Kreślone pionowo lub poziomo czerwonym lub niebieskim atramentem. Czasami brak kreślenia. Wydrukowano na papierze średnim, niegumowanym, bez ząbkowania. Ze zbioru Bogdana Pelca.
Eagle in Wreath issue. From May 1st to Aug. 9th, 1924 introduced to use. Proofs of the Poczta Polska first issue in new currency. Part of them were printed in form of 2 different values in vertical configuration of proofs with notprinted (blanked) field between. They were crossed out by a vertical or horizontal red or blue line. Some of them stayed without any line. Proofs were imperforated and printed on un-gummed mid thickness paper sheets. From the collection of Bogdan Pelca.
-Powrót do menu-


Fryderyk Chopin, Fi 226 próby, 40 gr

1927, 28.II. Fryderyk Chopin. Unikalna odbita z pramatrycy fioletowoniebieska próba znaczka o nominale 40 gr z wizerunkiem Fryderyka Chopina wydanego w marcu 1927 roku z okazji odsłonięcia jego pomnika w Warszawie (Fi 225). Próba wydrukowana na grubym jednostronnie kredowanym błyszczącym papierze, brązowawym błyszczącym na odwrocie. Jej obraz w kilku elementach różni się od obrazu znaczka: 
(a) wyglądem napisu POCZTA POLSKA - niższe i o innym wyglądzie / kroju / litery "A";
(b) krótszy i cieńszy napis FRYDERYK/CHOPIN;
(c) obecność pionowego obramowania linii stanowiących tło napisów „40” i „GR";
(d) wymiar próby 20,5x26,2 mm, znaczek 21.9x26,0 mm. 
Bardzo rzadka próba z pramatrycy w kolorze niebieskoczarnym, znana w 3-4 egzemplarzach, odpowiadająca ostatecznemu zaakceptowanego do druku wyglądowi znaczka i jego wymiarom. Z kolekcji K.M. 
February 28th, 1927, Fryderyk Chopin. A unique 40 gr purple-blue proof of postage stamp made of printing pra-matrix with the image of Fryderyk Chopin issued in March 1927 on the occasion of the opening of his monument in Warsaw (Fi 225). Proof printed on thick one-sided chalked glossy paper, brownish glossy on the back.
Its image in several elements differs from the final version of postage stamp:
(a) the appearance of the inscription POCZTA POLSKA - lower and with a different appearance of type of letters "A";
(b) shorter and thinner inscription FRYDERYK/CHOPIN;
(c) the presence of a vertical border of the lines constituting the background of inscriptions 40 and GR ";
(d) proof dimension 20.5x26.2 mm / stamp 21.9x26.0 mm/. 
A very rare proof made of printing pra-matrix of the blue-black colours, known in 3-4 copies, identical with the final approved appearance of the stamp and its dimensions. From the collection of K.M. 
-Powrót do menu-


60. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, Fi 226 próby, 20 gr

1927, 10.III. 60. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Unikalna (prawdopodobnie znany tylko 1 egzemplarz) niegumowana próba znaczka Fi 226 o nominale 20 groszy wydrukowana na żółtawym cienkim (bibułkowym) papierze w różowoczerwonej barwie. Obraz próby różni się od obrazu znaczka definitywnego brakiem kreskowanego tła liczb nominału - na próbie mają one jasne tło. Z kolekcji K.M.
60 birthday of the marshal J.Pilsudski. A unique (probably only 1 known copy) without gum proof of a 20 gr stamp (Fi 226) printed on yellowish thin (tissue) paper in pinkish red. The sample image differs from the definitive stamp by the lack of a hatched background of the denomination numbers - on the sample they have a light background. From the collection of K.M.
-Powrót do menu-


Wydanie obiegowe z Józefem Piłsudskim, Fi 234 próby, 25 gr

1928, 1.II. Znaczek obiegowy z Józefem Piłsudskim. Unikalny szaścioblok próby znaczka Fi. 234 z międzypolem. Sześcioblok pochodzi z formy płaskiej arkusza drukowego dzielącego się na dwa arkusze sprzedażne rozdzielone międzypolem o szerokości 26,5 mm. Po lewej stronie widoczne są znaczki z pozycji 9-10 i 19-20 jednego arkusza sprzedażnego, natomiast po prawej stronie znaczki z pozycji 1 i 11 drugiego arkusza sprzedażnego. Na górnym marginesie powyżej znaczków z pierwszych rzędów widoczne obramowanie liczb rozrachunkowych z 4+10 kresek pionowych o wymiarach 21x14 mm. Jest to jedyny znany taki egzemplarz. Z kolekcji K.M.
Definitive issue Józef piłsudski Unique six-block of proof's stamps issue Fi. 234 was printed by mean of flat printing form which composed with two selling sheets separated by intersection wide of 26.5 mm. On the left side are the stamps from positions 9 to 10 and 19 to 20 of the first selling sheet, on the right side are the stamps from positions 1 and 11 of the second selling sheet. The control's counting numbers inside 4 long and 10 short vertical lines dimension of 21x14 mm are located on the upper edge above the first row’s stamps. It is the only known specimen of this issue. From the collection of K.M.
-Powrót do menu-


Popiersie króla Jana III Sobieskiego, Fi 245 próba, 75 gr

1930, 10.VI. Popiersie króla Jana III Sobieskiego.  Ostateczny zaakceptowany do druku projekt znaczka Fi 245 z popiersiem króla Jana III Sobieskiego wykonany przez nieznanego projektanta, niesygnowany (być może projekt został wykonany przez pracownika P.W.P.W.). Projekt został wykonany na białym (biało-szarawym) cienkim kredowym kartonie o wymiarach 16,9 x 19,9 cm czarnym tuszem. W prawym górnym rogu znajduje się adnotacja"18,5 mm x 22mm” - co odpowiada wielkości ostatecznego rysunku znaczka. W lewym górnym rogu adnotacja "132x 111 mm" informuje o wymiarach samego rysunku projektu. Na lewym brzegu są widoczne 3 poziome linie markacyjne namalowane tuszem, które wyznaczył sobie projektant. Pomiędzy tymi liniami znajdują się adnotacje odnoszące się do wymiarów poszczególnych części projektu. W każdym rogu projektu, jak i w środkowych częściach górnego i dolnego brzegu rysunku widoczne są ślady po liniach markacyjnych, które podczas przygoto- wywania projektu były wyznaczone ołówkiem, a później zostały prawie w całości wymazane. W lewym dolnym rogu są widoczne 2 ukośne krótkie linie namalowane tuszem, które być może są pozostałością po próbach projektanta dotyczących chęci uzyskania oczekiwanej grubości malunku niektórych części rysunku. Sam rysunek znaczka nie jest jednorodną całością, gdyż jego środkowa część obejmująca popiersie króla Jana III Sobieskiego została wycięta z pierwotnego projektu (prawdopodobnie z powodu braku akceptacji dla jej wyglądu przez osoby/osobę zatwierdzającą projekt) i na jej miejsce została przez projektanta wklejona nowa wersja popiersia, która już uzyskała akceptację i odpowiada ona rysunkowi znaczka Fi. nr 245 ( widać to bardzo dobrze na rewersie projektu, gdzie nowe popiersie zostało wstawione i przyklejone licznymi fragmentami marginesów pochodzących z arkuszy znaczkowych - co może potwierdzać hipotezę, że znaczek Fi 245 projektował pracownik P.W.P.W. ). Z kolekcji K.M.
May 10th, 1930, Bust of Jan III Sobieski. The final design of the postal stamp Fischer No. 245 accepted for printing with a bust of King Jan III Sobieski made by an unknown designer, unsigned (perhaps the design was made by an employee of the P. W. P. W.). The project was made by black ink on a white (white-grey) thin chalk cardboard box measuring 16.9 x 19.9 cm. In the upper right corner there is an annotation “18.5 mm x 22mm” - which corresponds to the size of the final stamp drawing. The annotation “132x 111 mm" in the upper left corner indicates the dimensions of the design drawing itself. On the left margin it can be seen 3 horizontal markers painted in ink by its designer. Between these lines there are annotations relating to the dimensions of the individual parts of the project. In each corner of the project, as well as in the central parts of the upper and lower edge of the drawing, there are traces of markers made by pencil during the preparation of the project which later were almost completely erased. In the lower left corner there are 2 diagonal short lines painted in ink, which may be a remnant of the designer's attempts to achieve the expected thickness of some parts of the drawing. The drawing of this postal stamp itself is not a homogeneous whole, since its central part, which includes the bust of King Jan III Sobieski, was cut out of the original design (probably due to the lack of acceptance for its appearance by the persons/persons approving the design) and replaced by a another version of the bust, which has previously been accepted. It is almost sure that it was pasted by the designer and corresponds to the drawing of the stamp Fischer No. 245 (it can be seen very well on the reverse of the project, where a new bust was inserted and glued with numerous fragments of the margins from the stamp sheets - which may confirm the hypothesis that the stamp Fischer No 245 was designed by a P. W. P. W. employee). From the collection of K.M.
-Powrót do menu-

Popiersie króla Jana III Sobieskiego, Fi 245 pustopola, 75 gr

1930, 10.VI. Popiersie króla Jana III Sobieskiego. Dwa kompletne paski wydania Fi 245 oddzielone międzypolami. 
May 10th, 1930, Bust of Jan III Sobieski. Two complete strips of Fi 245 stamps separated by intersections.
-Powrót do menu-


IX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Insbrucku, Fi bl. 41 próby

1964, 25.I. IX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Insbrucku. Lewa (lewy walor) i prawa (prawy walor) część próby bloku Fi bl. 41. Znany jest jeden komplet rozciętych prób tego bloku. 
January 25th, 1964, The 9th Winter Olimpic Games in Insbruck. The left and rigth part of the block No. 41 proof. There is known only one dissected proof of it.
-Powrót do menu-